Saving water
Bạn nhỏ của chúng ta ở trường được học về việc tiết kiệm nước. Về nhà bạn còn biết nhắc nhở những thành viên khác cũng có ý thức như mình. Thế là cả nhà đều cùng nhau tiết kiệm nước