Nhiệm vụ
Quiz!
Làm bài tập về cách chào hỏi và giới thiệu tên
Cấp độ 1

Mới hoàn thành
Exp +10
1 Tháng trước
Exp +8
2 Tháng trước
Exp +6
1 Năm 2 Tháng trước
Exp +10
1 Năm 3 Tháng trước
Exp +10
1 Năm 4 Tháng trước

Thành tích của tôi
Bạn phải Đăng nhập thì mới xem được nội dung này.