Tiếng Anh toàn diện
Chương trình học tiếng Anh trực tuyến toàn diện từ cơ bản đến nâng cao cho tất cả mọi người
Chủ đề
Danh sách bài học
Bài 1: Đại từ nhân xưng (Personal Pronouns) và cách sử dụng động từ TO BE trong thì hiện tại đơn - thể khẳng định
77034 - 03:47
Bài 2: Động từ TO BE trong thì hiện tại đơn - câu phủ định, nghi vấn và câu trả lời ngắn
27638 - 03:11
Bài 3: Dạng rút gọn của động từ TO BE trong tiếng Anh
22731 - 05:45
Bài 4: Mạo từ (Articles), số nhiều, danh từ đếm được và không đếm được
22607 - 09:36
Bài 5: Chào hỏi (Greetings) và danh xưng (courtesy titles)
16458 - 03:38
Bài 6: Chào hỏi (Greeting) và giới thiệu (Introducing)
14347 - 05:05
Bài 7: Bảng chữ cái tiếng Anh (Alphabet) và cách đánh vần từng chữ
13579 - 04:22
Bài 8: Số đếm (Numbers)
14930 - 06:26
Bài 9: Nói về thời gian
12062 - 03:22
Bài 10: Ngày (days), tháng (months), số thứ tự (ordinal numbers) và ngày trong tuần (dates)
11289 - 03:34
Bài 11: Cách nói chuyện qua điện thoại bằng tiếng Anh
13335 - 02:37
Bài 12: Câu hỏi đuôi (Question tags) với động từ To Be
10232 - 03:22
Bài 13: Động từ tiếng Anh (English verbs)
12549 - 04:49
Bài 14: Thì hiện tại đơn (Simple present)
23842 - 05:44
Bài 15: Trợ động từ (Auxiliary verb) DO
13532 - 04:34
Bài 16: Trạng từ chỉ tần suất (Adverbs of frequency)
9386 - 03:17
Bài 17: Động từ TO LIKE
10057 - 02:55
Bài 18: What và Which
11023 - 02:59
Bài 19: Câu hỏi với How? và What...like?
9817 - 04:09
Bài 20: Câu hỏi với Who và Where
9319 - 03:35
Bài 21: Giới từ chỉ nơi chốn (Prepositions of place): IN, At và ON
10343 - 04:10
Bài 22: Các từ để hỏi WHY và WHEN
9746 - 03:29
Bài 23: Giới từ chỉ thời gian (Prepositions of time): IN, AT, ON
11774 - 04:33
Bài 24: Câu hỏi đuôi (Question tags) với trợ động từ (Auxiliary verb) DO
9071 - 03:37