Secretarial
Tiếng Anh chuyên ngành cho người đi làm trong lĩnh vực thư ký.