Finance
Tiếng Anh chuyên ngành cho người đi làm trong lĩnh vực tài chính.