Agriculture
Tiếng Anh chuyên ngành cho người đi làm trong lĩnh vực nông nghiệp.