Tourism
Tiếng Anh chuyên ngành cho người đi làm trong lĩnh vực du lịch.