Ngữ pháp tiếng Anh
Chương trình học ngữ pháp tiếng Anh trực tuyến đầy đủ nhất với hơn 140 bài học qua video và 5 cấp độ học.
Chủ đề
Cấp độ 1
Bài 1: Đại từ nhân xưng (Personal Pronouns) và cách sử dụng động từ TO BE trong thì hiện tại đơn - thể khẳng định - 03:47 Bài 2: Động từ TO BE trong thì hiện tại đơn - câu phủ định, nghi vấn và câu trả lời ngắn - 03:11 Bài 3: Dạng rút gọn của động từ TO BE trong tiếng Anh - 05:45 Bài 4: Mạo từ (Articles), số nhiều, danh từ đếm được và không đếm được - 09:36 Bài 5: Chào hỏi (Greetings) và danh xưng (courtesy titles) - 03:38 Bài 6: Chào hỏi (Greeting) và giới thiệu (Introducing) - 05:05 Bài 7: Bảng chữ cái tiếng Anh (Alphabet) và cách đánh vần từng chữ - 04:22 Bài 8: Số đếm (Numbers) - Cách phát âm và bài tập - 06:26 Bài 9: Nói về thời gian và bài tập có đáp án - 03:22 Bài 10: Ngày (days), tháng (months), số thứ tự (ordinal numbers) và ngày trong tuần (dates) - 03:34 Bài 11: Cách nói chuyện qua điện thoại bằng tiếng Anh - 02:37 Bài 12: Câu hỏi đuôi (Question tags) với động từ To Be - Cấu trúc và bài luyện tập - 03:22 Bài 13: Động từ tiếng Anh (English verbs) - cách sử dụng và bài tập - 04:49 Bài 14: Thì hiện tại đơn (Simple present) - Cấu trúc và cách sử dụng - 05:44 Bài 15: Trợ động từ (Auxiliary verb) DO - giới thiệu và cách dùng - 04:34 Bài 16: Trạng từ chỉ tần suất (Adverbs of frequency) - giới thiệu và cách sử dụng - 03:17 Bài 17: Động từ TO LIKE - cách sử dụng và bài tập - 02:55 Bài 18: What và Which - cách sử dụng và bài tập - 02:59 Bài 19: Câu hỏi với How? và What...like? - 04:09 Bài 20: Câu hỏi với Who và Where - cách sử dụng và làm bài tập - 03:35 Bài 21: Giới từ chỉ nơi chốn (Prepositions of place): IN, At và ON - 04:10 Bài 22: Các từ để hỏi WHY và WHEN - cách sử dụng và bài tập - 03:29 Bài 23: Giới từ chỉ thời gian (Prepositions of time): IN, AT, ON - 04:33 Bài 24: Câu hỏi đuôi (Question tags) với trợ động từ (Auxiliary verb) DO - 03:37
Cấp độ 2
Bài 25: Động từ TO HAVE - Thể khẳng định (Affirmative) - 02:19 Bài 26: Động Từ TO HAVE - Khẳng định (Negative) và nghi vấn (Interrogative) - 04:15 Bài 27: SOME và ANY - Cách sử dụng và bài tập - 03:19 Bài 28: Cách sử dụng There Is và There Are ở thì hiện tại đơn - 07:54 Bài 29: Trạng từ chỉ mức độ (Adverbs of quantity) - Cấu trúc và cách sử dụng - 06:44 Bài 30: Tính Từ Sở Hữu (Possessive adjectives) - Cấu trúc và cách sử dụng - 04:26 Bài 31: Tính từ chỉ định (Demonstrative adjectives) và Đại từ chỉ định (Demonstrative pronouns) - This, That, These, Those - 04:14 Bài 32: Hình thức sở hữu cách (Possessive form) Và WHOSE - 02:57 Bài 33: Đại từ sở hữu (Possessive pronouns) - Chi tiết và cách sử dụng - 04:37 Bài 34: Đại từ tân ngữ (Object pronouns) - chi tiết và cách sử dụng - 03:50 Bài 35: Những tính từ chứng nhận (Qualifying adjectives) - chi tiết cách sử dụng và bài tập - 03:05 Bài 36: Nói về tuổi của bạn - Cấu trúc, cách sử dụng và bài tập - 02:53 Bài 37: Thì hiện tại tiếp diễn (Present continuous) - Cấu trúc, cách dùng và bài tập - 07:47 Bài 38: Thì hiện tại tiếp diễn (Present continuous) và thì hiện tại đơn (Simple present) - So sánh và bài tập - 05:56 Bài 39: Tương lai với thì hiện tại đơn (Simple present) và thì hiện tại tiếp diễn (Present continuous) - 04:34 Bài 40: Nói về tương lai bằng cách sử dụng WILL - Cách sử dụng và bài tập - 04:51 Bài 41: Mời (Offers) và gợi ý (Suggestions) với SHALL - 03:08 Bài 42: Yêu cầu (Requests) với WILL và WOULD - Cách sử dụng và luyện tập - 03:28 Bài 43: Các biểu thức tạo lời mời chào (Phần 1) - Cấu trúc và cách sử dụng - 03:19 Bài 44: Biểu thức để tạo sự gợi ý (Suggestions) - Cấu trúc và cách sử dụng - 02:57 Bài 45: Các biểu thức tạo lời mời chào (Phần 2) - Cấu trúc và cách sử dụng - 03:43 Bài 46: Trả lời cho lời mời (Offers) và sự gợi ý (Suggestions) - Và làm bài tập trực tuyến - 03:22 Bài 47: Nói về tương lai sử dụng GOING TO - Cấu trúc và cách dùng chi tiết - 05:16 Bài 48: Các hình thức tương lai (Future forms) - Ôn tập (Revision) - 04:64
Cấp độ 3
Bài 49: Động từ khiếm khuyết (Modal verbs) - Chi tiết và đầy đủ nhất - 04:02 Bài 50: Động từ khiếm khuyết (Modal verbs) CAN - Chi tiết và cách sử dụng - 04:29 Bài 51: Động từ khiếm khuyết (Modal verbs) CAN - Thể nghi vấn (Interrogative) - 04:54 Bài 52: Cách yêu cầu trang trọng (Formal requests) với Could you, Could I, May I? - 03:56 Bài 53: Cách đặt câu hỏi và yêu cầu với động từ khiếm khuyết (Modal verbs) - 03:54 Bài 54: Must và To Have To - Cách sử dụng và làm bài tập - 05:17 Bài 55: Cách đặt câu hỏi với Must và To Have To - Cấu trúc và bài tập thực hành - 05:16 Bài 56: Cách đặt câu phủ định với MUST, SHOULD, HAVE TO, CAN, NEED TO - 05:36 Bài 57: Câu điều kiện loại 1: Định nghĩa, công thức, cách dùng và bài tập - 04:51 Bài 58: Câu điều kiện với thì tương lai - Công thức, cách dùng và bài tập - 05:15 Bài 59: Câu điều kiện (Conditional sentences) với các động từ khiếm khuyết khác (Modal verbs) - 03:33 Bài 60: Câu Điều Kiện Sử Dụng UNLESS, IN CASE,... - 02:55 Bài 61: Động từ TO BE ở thì quá khứ đơn (Simple past) - Thể khẳng định (Affirmative) - 02:50 Bài 62: Thì quá khứ đơn (Simple past) của động từ TO BE - Thể phủ định (Negative) - 03:31 Bài 63: Động từ TO BE ở thì quá khứ đơn (Simple past) trong câu hỏi và trả lời - 03:06 Bài 64: Cách sử dụng THERE IS và THERE ARE ở thì quá khứ đơn (Simple past) - 05:01 Bài 65: Động Từ Có Quy Tắc - 03:49 Bài 66: Động Từ Có Quy Tắc Ở Thì Quá Khứ Đơn - 03:26 Bài 67: Động Từ Bất Quy Tắc - 08:41 Bài 68: Quá Khứ Đơn Của Động Từ Bất Quy Tắc - 05:41 Bài 69: Quá Khứ Đơn Trong Câu Hỏi Và Câu Phủ Định - 07:02 Bài 70: Quá Khứ Đơn Của CAN - 04:41 Bài 71: TO HAVE TO trong Thì Quá Khứ Đơn - 03:46 Bài 72: Câu Hỏi Đuôi Trong Thì Quá Khứ Đơn - 04:07
Cấp độ 4
Cấp độ 5
Cấp độ 6
Bài 121: "To be to" - Kế hoạch, Mệnh lệnh, Hướng dẫn và Định mệnh - 00:01 Bài 122: cách sử dụng "to be about to (chuẩn bị)" - 00:01 Bài 123: tương lai tiếp diễn với WILL - 00:01 Bài 124: THERE IS và THERE ARE ở tương lai - 00:01 Bài 125: thì tương lai của CAN - 00:01 Bài 126: thì tương lai của MUST - 00:01 Bài 127: Thì tương lai hoàn thành (future perfect) - cấu trúc và bài tập - 00:01 Bài 128: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn (future perfect continuous) - cấu trúc và bài tập - 00:01 Bài 129: Đại từ quan hệ (Relative Pronouns) và làm bài tập trực tuyến - 00:01 Bài 130: Đại từ phản thân trong tiếng Anh (Reflexive Pronouns) và bài tập thực hành - 00:01 Bài 131: Cấu trúc các dạng câu bị động (Passive Voice) và bài tập - 00:01 Bài 132: Cấu trúc các dạng câu bị động (Passive Voice) - phần 2 và bài tập - 00:01 Bài 133: Câu điều kiện ở quá khứ - cách nhận biết và làm bài tập - 00:01 Bài 134: Biểu thức điều kiện (Conditional expressions) với các liên từ khác - 00:01 Bài 135: Sử dụng câu điều kiện trong thì quá khứ đơn - 00:01 Bài 136: Cách sử dụng câu điều kiện với Could, Should, Ought to và Might - 00:01 Bài 137: Cách sử dụng câu điều kiện (conditional sentences) với quá khứ hoàn thành (past perfect) - 00:01 Bài 138: Cách sử dụng could have, should have và might have - 00:01 Bài 139: Câu điều kiện hỗn hợp (Mixed Conditional) - cách sử dụng và bài tập - 00:01 Bài 140: Câu tường thuật (Reported Speech) - cách sử dụng và bài tập - 00:01 Bài 141: Câu tường thuật (Reported Speech) phần 2 - cách sử dụng và bài tập - 00:01 Bài 142: Cụm động từ (Phrasal verb) - phần 1 - cách sử dụng và bài tập - 00:01 Bài 143: Cụm động từ (Phrasal verb) - phần 2 - cách sử dụng và bài tập - 00:01 Bài 144: Cụm động từ (Phrasal verb) - phần 3 - cách sử dụng và bài tập - 00:01