Bảng động từ bất quy tắc trong tiếng Anh
1 Năm 3 Tháng trước - 27185 lượt xem

Thông thường khi chia động từ ở thì quá khứ và thì hoàn thành, động từ sẽ được biến đổi bằng cách thêm đuôi "ed" phía sau. Nhưng đối với động từ bất quy tắc có phiên âm thì chúng không được thêm đuôi "ed" hoặc chia theo một quy tắc nhất định nào. Vì vậy, bảng động từ bất quy tắc thông dụng rất cần thiết với những ai học tiếng Anh.

Nhấn vào động từ ở dạng nguyên mẫu để xem nghĩa.

Infinitive
Nguyên mẫu
Past Tense
Quá khứ đơn
Past Participle
Quá khứ hoàn thành
abide
/ə’baid/
abode
/ə’boud/
abided
/ə’baidid/
abode
/ə’boud/
abided
arise
/ə’raiz/
arose
/ə’rouz/
arisen
/ə’rizn/
awake
/ə’weik/
awoke
/ə’wouk/
awoken
/ə’woukən/
be
/bi:/
was /wɔz/
were /wə:(r)/
been
/bi:n/
bear
/beə/
bore
/bɔ:(r)/
borne
/bɔ:n/
beat
/bi:t/
beat
/bi:t/
beaten
/bi:tn/
become
/bi'kʌm/
became
/bi'keim/
become
/bi'kʌm/
befall
/bi'fɔ:l/
befell
/bi'fel/
befallen
/bi'fɔ:lən/
begin
/bi'gin/
began
/bi'gæn/
begun
/bi'gʌn/
behold
/bi'hould/
beheld
/bi'held/
beheld
/bi'held/
bend
/bend/
bent
/bent/
bent
/bent/
beset
/bi'set/
beset
/bi'set/
beset
/bi'set/
bespeak
/bi'spi:k/
bespoke
/bi'spouk/
bespoken
/bi'spoukən/
bid
/bid/
bid
/bid/
bid
/bid/
bid
/bid/
bade
/bæd/
bitten
/'bidn/
bind
/baind/
bound
/baund/
bound
/baund/
bite
/bait/
bit
/bit/
bitten
/'bitn/
bleed
/bli:d/
bled
/bled/
bled
/bled/
bless
/bles/
blessed
/blest/
blessed, blest
/blest/
blow
/blou/
blew
/blu:/
blown
/bloun/
break
/breik/
broke
/brouk/
broken
/'broukən/
breed
/bri:d/
bred
/bred/
bred
/bred/
bring
/briη/
brought
/brɔ:t/
brought
/brɔ:t/
broadcast
/'brɔ:dkɑ:st/
broadcast
/'brɔ:dkɑ:st/
broadcast
/'brɔ:dkɑ:st/
build
/bild/
built
/bilt/
built
/bilt/
burn
/bə:n/
burnt, burned
/bə:nt/
burnt, burned
/bə:nt/
burst
/bə:st/
burst
/bə:st/
burst
/bə:st/
buy
/bai/
bought
/bɔ:t/
bought
/bɔ:t/
cast
/kɑ:st/
cast
/kɑ:st/
cast
/kɑ:st/
catch
/kæt∫/
caught
/kɔ:t/
caught
/kɔ:t/
chide
/t∫aid/
chid
/t∫id/
chided
/t∫aidid/
chid
/t∫id/
chidden
/'t∫idn/
chided
/t∫aidid/
choose
/t∫u:z/
chose
/t∫ouz/
chosen
/'t∫ouzn/
cleave
/kli:v/
clove
/klouv/
cleft
/kleft/
cleaved
/kli:vd/
cloven
/'klouvn/
cleft
/kleft/
cleaved
/kli:vd/
cleave
/kli:v/
clave
/kleiv/
cleaved
/kli:vd/
cling
/kliη/
clung
/klʌη/
clung
/klʌη/
come
/kʌm/
came
/keim/
come
/kʌm/
cost
/kɔst/
cost
/kɔst/
cost
/kɔst/
creep
/kri:p/
crept
/krept/
crept
/krept/
crow
/krou/
crew
/kru:/
crowed
/kroud/
crowed
/kroud/
cut
/kʌt/
cut
/kʌt/
cut
/kʌt/
deal
/di:l/
dealt
/delt/
dealt
/delt/
dig
/dig/
dug
/dʌg/
dug
/dʌg/
dive
/daiv/
dove
/douv/
dived
/daivd/
dived
/daivd/
do
/du:/
did
/did/
done
/dʌn/
draw
/drɔ:/
drew
/dru:/
drawn
/drɔ:n/
dream
/dri:m/
dreamt
/dremt/
dreamed
/dri:md/
dreamt
/dremt/
dreamed
/dri:md/
drink
/driηk/
drank
/dræηk/
drunk
/drʌηk/
drive
/draiv/
drove
/drouv/
driven
/'drivn/
dwell
/dwel/
dwelt
/dwelt/
dwelt
/dwelt/
eat
/i:t/
ate
/et/
eaten
/'i:tn/
fall
/fɔ:l/
fell
/fel/
fallen
/'fɔ:lən/
feed
/fi:d/
fed
/fed/
fed
/fed/
feel
/fi:l/
felt
/felt/
felt
/felt/
fight
/fait/
fought
/fɔ:t/
fought
/fɔ:t/
find
/faind/
found
/faund/
found
/faund/
flee
/fli:/
fled
/fled/
fled
/fled/
fling
/fliη/
flung
/flʌη/
flung
/flʌη/
fly
/flai/
flew
/flu:/
flown
/floun/
forbear
/fɔ:'beə(r)/
forbore
/fɔ:'bɔ:(r)/
forborne
/fɔ:'bɔ:n/
forbid
/fə'bid/
forbade
/fɔ'bæd/
forbad
/fə'beid/
forbidden
/fɔ'bidn/
forecast
/'fɔ:kɑ:st/
forecast
/'fɔ:kɑ:st/
forecasted
/fɔ'kɑ:stid/
forecast
/'fɔ:kɑ:st/
forecasted
/fɔ'kɑ:stid/
foresee
/fɔ:'si:/
foresaw
/fɔ:'sɔ:/
forseen
/fɔ:'si:n/
foretell
/fɔ:'tel/
foretold
/fɔ:'tould/
foretold
/fɔ:'tould/
forget
/fə'get/
forgot
/fə'gət/
forgotten
/fə'gətn/
forgive
/fə'giv/
forgave
/fɔ'geiv/
forgiven
/fɔ'givn/
forsake
/fə'seik/
forsook
/fə'suk/
forsaken
/fə'seikən/
freeze
/fri:z/
froze
/'frouz/
frozen
/'frouzn/
get
/get/
got
/gɔt/
got
/gɔt/
gotten
/'gɔtn/
gild
/gild/
gilt
/gilt/
gilded
/'gildid/
gilt
/gilt/
gilded
/'gildid/
gird
/gə:d/
girt
/gə:t/
girded
/'gə:did/
girt
/gə:t/
girded
/'gə:did/
give
/giv/
gave
/geiv/
given
/'givn/
go
/gou/
went
/went/
gone
/gɔ/
grind
/graind/
ground
/graund/
ground
/graund/
grow
/grou/
grew
/gru:/
grown
/groun/
hang
/hæη/
hung
/hʌη/
hung
/hʌη/
have
/hæv/
had
/hæd/
had
/hæd/
hear
/hiə(r)/
heard
/hə:d/
heard
/hə:d/
heave
/hi:v/
hove
/houv/
heaved
/hi:vd/
hove
/houv/
heaved
/hi:vd/
hew
/hju:/
hewed
/hju:d/
hewn
/hju:n/
hide
/haid/
hid
/hid/
hidden
/'hidn/
hit
/hit/
hit
/hit/
hit
/hit/
hold
/hould/
held
/held/
held
/held/
hurt
/hə:t/
hurt
/hə:t/
hurt
/hə:t/
inlay
/,in'lei/
inlaid
/,in'leid/
inlaid
/,in'leid/
input
/,in'put/
input
/,in'put/
input
/,in'put/
inset
/,in'set/
inset
/,in'set/
inset
/,in'set/
keep
/ki:p/
kept
/kept/
kept
/kept/
kneel
/ni:l/
knelt
/nelt/
knelt
/nelt/
knit
/nit/
knit
/nit/
knitted
/'nitid/
knit
/nit/
knitted
/'nitid
know
/nou/
knew
/nju:/
known
/noun/
lay
/lei/
laid
/leid/
laid
/leid/
lead
/li:d/
led
/led/
led
/led/
lean
/li:n/
leant
/lent/
leaned
/li:nd/
leant
/lent/
leaned
/li:nd/
leap
/li:p/
leapt
/lept/
leaped
/li:pt/
leapt
/lept/
leaped
/li:pt/
learn
/lə:n/
learnt
/lə:nt/
learned
/lə:nd/
learnt
/lə:nt/
learned
/lə:nd/
leave
/li:v/
left
/left/
left
/left/
lend
/lend/
lent
/lent/
lent
/lent/
let
/let/
let
/let/
let
/let/
lie
/lai/
lay
/lei/
lain
/lein/
light
/lait/
lit
/lit/
lighted
/'laitid/
lit
/lit/
lighted
/'laitid/
lose
/lu:z/
lost
/lɔst/
lost
/lɔst/
make
/meik/
made
/meid/
made
/meid/
mean
/mi:n/
meant
/ment/
meant
/ment/
meet
/mi:t/
met
/met/
met
/met/
mislay
/,mislei/
mislaid
/,mis'leid/
mislaid
/,mis'leid/
mislead
/,mis'li:d/
misled
/,mis'led/
misled
/,mis'led/
misread
/,mis'ri:d/
misread
/,mis'red/
misread
/,mis'red/
misspell
/,mis'spel/
misspelt
/,mis'spelt/
misspelt
/,mis'spelt/
mistake
/mi'steik/
mistook
/mi'stuk/
mistaken
/mi'steikn/
misunderstand
/,mis,ʌndə'stænd/
misunderstood
/,mis,ʌndə'stud/
misunderstood
/,mis,ʌndə'stud/
mow
/mou/
mowed
/moud/
mown
/moun/
mowed
/moud/
outbid
/,aut'bid/
outbid
/,aut'bid/
outbid
/,aut'bid/
outdo
/,aut'du:/
outdid
/,aut'did/
outdone
/,aut'dʌn/
outgrow
/,aut'grou/
outgrew
/,aut'gru:/
outgrown
/,aut'groun/
output
/,aut'put/
output
/,aut'put/
output
/,aut'put/
outrun
/,aut'rʌn/
outran
/,aut'ræn/
outrun
/,aut'rʌn/
outsell
/aut'sel/
outsold
/aut'sould/
outsold
/aut'sould/
overcome
/,ouvə'kʌm/
overcame
/,ouvə'keim/
overcome
/,ouvə'kʌm/
overeat
/,ouvər'i:t/
overate
/,ouvər'et/
overeaten
/,ouvər'i:tn/
overfly
/,ouvə'flai/
overflew
/,ouvə'flu:/
overflown
/,ouvə'floun/
overhang
/,ouvə'hæη/
overhung
/,ouvə'hʌη/
overhung
/,ouvə'hʌη/
overhear
/,ouvə'hiə/
overheard
/,ouvə'he:d/
overheard
/,ouvə'he:d/
overlay
/,ouvə'lei/
overlaid
/,ouvə'lei/
overlaid
/,ouvə'lei/
overpay
/,ouvə'pei/
overpaid
/,ouvə'peid/
overpaid
/,ouvə'peid/
overrun
/,ouvə'rʌn/
overran
/,ouvə'ræn/
overrun
/,ouvə'rʌn/
oversee
/,ouvə'si:/
oversaw
/,ouvə'sɔ:/
overseen
/,ouvə'si:n/
overshoot
/,ouvə'∫u:t/
overshot
/,ouvə'∫ɔt/
overshot
/,ouvə'∫ɔt/
oversleep
/,ouvə'sli:p/
overslept
/,ouvə'slept/
overslept
/,ouvə'slept/
overtake
/,ouvə’teik/
overtook
/,ouvə'tuk/
overtaken
/,ouvə'teikən/
overthrow
/,ouvə’θrou/
overthrew
/,ouvə’θru:/
overthrown
/,ouvə’θroun/
pay
/pei/
paid
/peid/
paid
/peid/
prove
/pru:v/
proved
/pru:vd/
proven
/pru:vn/
proved
/pru:vd/
put
/put/
put
/put/
put
/put/
read
/ri:d/
read
/red/
read
/red/
rebuild
/ri:'bild/
rebuilt
/,ri:'bilt/
rebuilt
/,ri:'bilt/
recast
/,ri:'ka:st/
recast
/,ri:'ka:st/
recast
/,ri:'ka:st/
redo
/,ri'du:/
redid
/,ri:'did/
redone
/,ri:'dʌn/
remake
/,ri'meik/
remade
/,ri:'meid/
remade
/,ri:'meid/
rend
/rend/
rent
/rent/
rent
/rent/
repay
/ri'pei/
repaid
/ri'peid/
repaid
/ri'peid/
resell
/,ri:'sel/
resold
/,ri:'sould/
resold
/,ri:'sould/
retake
/,ri:teik/
retook
/,ri:'tuk/
retaken
/,ri:'teikən/
retell
/,ri:'tel/
retold
/,ri:'tould/
retold
/,ri:'tould/
rewrite
/,ri:'rait/
rewrote
/,ri:'rout/
rewritten
/,ri:'ritn/
rid
/rid/
rid
/rid/
rid
/rid/
ride
/raid/
rode
/roud/
ridden
/'ridn/
ring
/riη/
rang
/ræη/
rung
/rʌη/
rise
/raiz/
rose
/rouz/
risen
/'rizn/
run
/rʌn/
ran
/ræn/
run
/rʌn/
saw
/sɔ:/
sawed
/sɔ:d/
sawn
/sɔ:n/
say
/sei/
said
/sed/
said
/sed/
see
/si:/
saw
/sɔ:/
seen
/si:n/
seek
/si:k/
sought
/sɔ:t/
sought
/sɔ:t/
sell
/sel/
sold
/sould/
sold
/sould/
send
/send/
sent
/sent/
sent
/sent/
set
/set/
set
/set/
set
/set/
sew
/sou/
sewed
/soud/
sewn
/soun/
sewed
shake
/∫eik/
shook
/∫uk/
shaken
/'∫eikən/
shear
/∫iə(r)/
sheared
/∫iəd/
shom
/∫ɔ:n/
shed
/∫ed/
shed
/∫ed/
shed
/∫ed/
shine
/∫ain/
shone
/∫oun/
shone
/∫oun/
shoot
/∫u:t/
shot
/∫ɔt/
shot
/∫ɔt/
show
/∫ou/
showed
/∫oud/
shown
/∫oun/
showed
shrink
/∫riηk/
shrank
/∫ræηk/
shrunk
/∫rʌηk/
shrunk
/∫rʌηk/
shut
/∫ʌt/
shut
/∫ʌt/
shut
/∫ʌt/
sing
/siη/
sang
/sæη/
sung
/sʌη/
sink
/siηk/
sank
/sæηk/
sunk
/sʌηk/
sit
/sit/
sat
/sæt/
sat
/sæt/
slay
/slei/
slew
/slu:/
slain
/slein/
sleep
/sli:p/
slept
/slept/
slept
/slept/
slide
/slaid/
slit
/slid/
slit
/slid/
sling
/sliη/
slung
/slʌη/
slung
/slʌη/
slink
/sliηk/
slunk
/slʌηk/
slunk
/slʌηk/
smell
/smel/
smelt
/smelt/
smelt
/smelt/
smite
/smait/
smote
/smout/
smitten
/'smitn/
sow
/sou/
sowed
/soud/
sown
/soun/
sowed
speak
/spi:k/
spoke
/spouk/
spoken
/'spoukən/
speed
/spi:d/
sped
/sped/
speeded
/spi:did/
sped
/sped/
speeded
/spi:did
spell
/spel/
spelt
/spelt/
spelled
spelt
/spelt/
spelled
spend
/spend/
spent
/spent/
spent
/spent/
spill
/spil/
spilt
/spilt/
spilled
spilt
/spilt/
spilled
spin
/spin/
spun
/spʌn/
span
/spæn/
spun
/spʌn/
spit
/spit/
spat
/spæt/
spat
/spæt/
split
/split/
split
/split/
split
/split/
spoil
/spɔil/
spoilt
/spɔilt/
spoiled
spoilt
/spɔilt/
spoiled
spread
/spred/
spread
/spred/
spread
/spred/
spring
/spriη/
sprang
/spræη/
sprung
/sprʌη/
stand
/stænd/
stood
/stouv/
stood
/stouv/
stave
/steiv/
stove
/stouv/
staved
/steivd/
stove
/stouv/
staved
/steivd/
steal
/sti:l/
stole
/stoul/
stolen
/'stoulən/
stick
/stik/
stuck
/stʌk/
stuck
/stʌk/
sting
/stiη/
stung
/stʌη/
stung
/stʌη/
stink
/stiηk/
stunk
/stʌηk/
stank
/stænk/
stunk
/stʌηk/
stank
/stænk/
strew
/stru:/
strewed
/stru:d/
strewn
/stru:n/
strewed
stride
/straid/
strode
/stroud/
stridden
/'stridn/
strike
/straik/
struck
/strʌk/
struck
/strʌk/
string
/striη/
strung
/strʌη/
strung
/strʌη/
strive
/straiv/
strove
/strouv/
striven
/'strivn/
swear
/sweə/
swore
/swɔ:/
sworn
/swɔ:n/
sweep
/swi:p/
swept
/swept/
swept
/swept/
swell
/swel/
swelled
/sweld/
swollen
/swoulən/
swelled
swim
/swim/
swam
/swæm/
swum
/swʌm/
swing
/swiη/
swung
/swʌη/
swung
/swʌη/
take
/teik/
took
/tuk/
taken
/'teikən/
teach
/ti:t∫/
taught
/tɔ:t/
taught
/tɔ:t/
tear
/teə(r)/
tore
/tɔ:(r)/
torn
/tɔ:n/
tell
/tel/
told
/tould/
told
/tould/
think
/θiηk/
thought
/θɔ:t/
thought
/θɔ:t/
throw
/θrou/
threw
/θru:/
thrown
/θroun/
thrust
/θrʌst/
thrust
/θrʌst/
thrust
/θrʌst/
tread
/tred/
trod
/trɔd/
trodden
/trɔdn/
trod
unbend
/,ʌn’bend/
unbent'
/,ʌn’bent/
unbent
/,ʌn’bent/
undercut
/,ʌndə'kʌt/
undercut
/,ʌndə'kʌt/
undercut
/,ʌndə'kʌt/
undergo
/,ʌndə’gou/
underwent
/,ʌndə’went/
undergone
/,ʌndə’gɔn/
underlie
/,ʌndəlai/
underlay
/,ʌndə’lei/
underlain
/,ʌndə’lein/
underpay
/,ʌndə’pei/
underpaid
/,ʌndə’peid/
underpaid
/,ʌndə’peid/
undersell
/,ʌndə’sel/
undersold
/,ʌndə’sould/
undersold
/,ʌndə’sould/
understand
/,ʌndə’stænd/
understood
/,ʌndə’stud/
understood
/,ʌndə’stud/
undertake
/,ʌndə’teik/
undertook
/,ʌndə’tuk/
undertaken
/,ʌndə’teikən/
underwrite
/,ʌndə’rait/
underwrote
/,ʌndə’rout/
underwriten
/,ʌndə’ritn/
undo
/ʌn'du:/
undid
/ʌn'did/
undone
/ʌn'dʌn/
unfreeze
/,ʌn'fri:z/
unfroze
/,ʌn'frouz/
unfrozen
/,ʌn'frouzn/
unwind
/,ʌn'waind/
unwound
/,ʌn'waund/
unwound
/,ʌn'waund/
uphold
/,ʌp'hould/
upheld
/,ʌp'held/
upheld
/,ʌp'held/
upset
/,ʌp'set/
upset
/,ʌp'set/
upset
/,ʌp'set/
wake
/weik/
woke
/wouk/
woken
/'woukən/
waylay
/,wei'lei/
waylaid
/,wei'leid/
waylaid
/,wei'leid/
wear
/weə(r)/
wore
/wɔ:(r)/
worn
/wɔ:n/
weave
/wi:v/
wove
/'wouv/
weaved
/wi:vd/
woven
/'wouvn/
weaved
wed
/wed/
wed
/wed/
wedded
/wedid/
wed
/wed/
wedded
/wedid/
weep
/wi:p/
wept
/wept/
wept
/wept/
wet
/wet/
wet
/wet/
wetted
/'wetid/
wet
/wet/
wetted
/'wetid/
win
/win/
won
/wʌn/
won
/wʌn/
wind
/waind/
wound
/waund/
wound
/waund/
withdraw
/wið’drɔ:/
withdrew
/wið’dru:/
withdrawn
/wið’drɔ:n/
withhold
/wið’hould/
withheld
/wið’held/
withheld
/wið’held/
withstand
/wið’stænd/
withstood
/wið’stud/
withstood
/wið’stud/
work
/wə:k/
wrought
/rɔ:t/
worked
/wə:kt/
wrought
/rɔ:t/
worked
/wə:kt/
wring
/riη/
wrung
/rʌη/
wrung
/rʌη/
write
/rait/
wrote
/rout/
written
/'ritn/