English Idioms
Chương trình sưu tầm và giới thiệu kho tàng tục ngữ và thành ngữ nước Anh nhằm mục đích giúp các bạn sử dụng tiếng Anh trong việc diễn đạt tư tưởng tình cảm được uyển chuyển, chính xác, hàm súc và giàu hình ảnh.