When pigs fly
Điều không tưởng
Học thành ngữ tiếng Anh "When pigs fly" và cách sử dụng thông qua các đoạn phim ngắn.