Under the weather
Cảm thấy không khoẻ
Học thành ngữ tiếng Anh "Under the weather" và cách sử dụng thông qua các đoạn phim ngắn.