See eye to eye
Tâm đầu ý hợp
Học thành ngữ tiếng Anh "See eye to eye" và cách sử dụng thông qua các đoạn phim ngắn.