Hit the sack
Đi ngủ
Học thành ngữ tiếng Anh "Hit the sack" và cách sử dụng thông qua các đoạn phim ngắn.