Cost an arm and a leg
Quá đắt
Học thành ngữ tiếng Anh "Cost an arm and a leg" và cách sử dụng thông qua các đoạn phim ngắn.