Chính sách bảo hành

Sau khi bạn đăng ký Thành Viên Vàng thành công, Thích Học sẽ cam kết đảm bảo thời gian học cho bạn đầy đủ tính từ khi được kích hoạt. 

Thời gian học của bạn sẽ không bị khấu trừ trong trường hợp Thích Học bảo trì hoặc nâng cấp.

Tuy nhiên Thích Học KHÔNG bảo lưu thời gian học đã đăng ký trong bất kỳ trường hợp nào khi bạn không sử dụng hệ thống để học tập.